Winkelmand Geen producten
Categorieën
Kartonnage logo

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

AVG 25 mei 2018

Geachte Relatie,
Per 25 mei 2018 is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming kracht gegaan. Voor de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de naam GD-PR.
AVG TOESTEMMING PERSOON/BEDRIJFSGEGEVENS 
Met het invoeren van uw contactgegevens oin onze webwinkel geeft u toestemming aan Bonné Maastricht - Eldee Kerkrade om uw persoonsgegevens vast te leggen en te bewaren voor de periode waarin wij zakelijk aan elkaar verbonden zijn en de wettelijke bewaar- verplichting daarop volgend.
Gegevens worden, binnen onze administratie, alleen gebruikt voor persoonlijke/schriftelijke communicatie met u met betrekking tot:
Offerte
Factuur
Prijslijst
Productflyer
Nieuwsbrief – Algemene Informatie
Productfoto’s
Monsterpakket

Verwerkingen van uw bestelling vinden plaatst door verkoopmedewerkers binnen ons bedrijf op 2 locaties.
Bonné Maastricht:
Miranda Dekkers
John Dekkers

Eldee Kerkrade:
Ton Widdershoven
Leon Werry
Ron Erkenbosch
Jeu Gortzen
Patrick de Meyer
Jet Krewinkel
Yvon TummersAlgemene verkoop/Leverings/Betalingsvoorwaarden van Bonné Maastricht

ARTIKEL 1: Algemeen
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 •  
 • Bonné Maastricht die als verkopende partij te enerzijde optreedt
 • Afnemer;Wederpartij;Opdrachtgever;Koper; iedere wederpartij Bonné Maastricht eenovereenkomst aangaat of is aangegaan dan wel om een offerte vraagt of wie door Bonné Maastricht een offerte wordt toegestuurdGoederen;
 • Produkten;Artikelen;Zaken: alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met Bonné Maastricht kunnen zijn.De begrippen worden door elkaar gebruikt al naargelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2: toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alonze aanbiedingen en alle overeenkomsten met onsvan welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
 • 2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts wordenafgeweken indien wij dit nadrukkelijk schriftelijkvermelden of erkennen.
 • 2.3 Andere algemene voorwaarden, zoalsinkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen,voorzover zij niet in overeenstemming zijn met dezealgemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn,indien wij dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijkhebben bevestigd.
 • 2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunstevan personeel en hulpkrachten van ons, die bij deuitvoering van de overeenkomst betrokken zijn,alsmede ten gunste van derden, door wie wij deovereenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.
 • 2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van dezealgemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk vooralle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen totovereenkomsten.
Artikel 3: offertes
 • 3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte eentermijn voor aanvaarding wordt gesteld. Nietteminhebben wij het recht ons aanbod te herroepen,zolang als de wederpartij het aanbod nog niet heeftaanvaard.
 • 3.2 Bij een samengestelde prijsopgave welke isopgenomen in een offerte bestaat geen verplichtingvoor ons tot levering van een gedeelte van de in deaanbieding begrepen goederen tegen een evenrediggedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • 3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offertegenoemde hoeveelheden en producten en geldenniet automatisch voor nabestellingen.
 • 3.4 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technischegegevens en dergelijke in brochures, offertes enovereenkomsten dienen dusdanig te wordenbegrepen dat de wederpartij rekening moet houdenmet kleine afwijkingen, die de grenzen van hetnormale niet te buiten gaan.
ARTIKEL 4: Tot stand koming overeenkomsten en bevestiging
 • 4.1 Indien en voor zover wij in een offerte een termijnvoor aanvaarding hebben gesteld, komt eenovereenkomst tot stand door volledige, schriftelijkeen onvoorwaardelijke aanvaarding van die offertedoor de wederpartij.
 • 4.2 In alle andere gevallen komt een overeenkomst pastot stand door schriftelijke orderbevestiging van onzezijde of door levering door ons. In het laatste gevalwordt de factuur van ons als schriftelijkeorderbevestiging beschouwd.
 • 4.3 Overeenkomsten welke tot stand zijn gebracht doorbemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten,binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijnbevestigd, dan wel nadat wij tot levering zijnovergegaan.
ARTIKEL 5: Annulering
 • 5.1 Annulering door de wederpartij van een overeenkomst(order) is zonder de expliciete schriftelijke instemmingvan ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moetschriftelijk aan ons worden gedaan.
 • 5.2 Indien het verzoek tot annulering door ons wordtgeaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die instemmingvoorwaarden te verbinden.
ARTIKEL 6: Ontbinding
 • 6.1 Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingenuit een met ons gesloten overeenkomst niet, dan welniet tijdig voldoet alsmede ingeval van niet tijdigebetaling van voor invordering vatbare bedragen,onderbreking van betaling, aanvraag van surséancevan betaling, aanvraag van faillissement, toepassingvan een schuldsaneringsregeling of onder curatelestelling van de wederpartij of bij liquidatie van deonderneming van de wederpartij zijn wij gerechtigdom de overeenkomst alsmede andere nogonuitgevoerde overeenkomsten tussen ons en dewederpartij zonder ingebrekestelling en/ofrechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke teontbinden en schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 7: Prijzen
 • 7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld geldengeoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro's.Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld ende tegenwaarde in Euro's is aangegeven, zal dezetegenwaarde slechts bij benadering gelden.
 • 7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onzeprijzen:exclusief BTW;op basis van door ons gehanteerde minimumhoeveelheden;af magazijn;exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enigeandere overheidsheffing;exclusief kosten van transport, op- en overslag(exclusief brandstoftoeslag en maut)exclusief kosten van verzekering;exclusief verwijderingsbijdrage;exclusief milieuheffingen of -milieutoeslagen welkevan overheidswege zijn of worden opgelegd;exclusief kosten van kwaliteitscontroles.
 • 7.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van eenproduct wijzigt in de periode tussen de datum vanaanbieding en de datum van levering, hebben wij hetrecht de overeengekomen prijs dienovereenkomstigaan te passen, ongeacht het feit of dekostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op hetmoment van de aanbieding c.q. bevestiging, een enander met inachtneming van terzake geldendewettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemerhet recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wijzijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
 • 7.4 Prijswijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties enwijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro enandere valuta, wanneer enige betaling in verband metde levering in andere dan de Euro dient te wordenuitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voorzoverdeze wijzigingen meer dan 5 % afwijken van de koerszoals die gold op de datum van bevestiging van deovereenkomst.
ARTIKEL 8: Hoeveelheden/Maten
 • 8.1 De door een wederpartij bestelde hoeveelheden wordendoor ons automatisch aangepast aan door onsgehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden.
 • 8.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zonauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons istoegestaan af te wijken van de opgegeven dan welovereengekomen hoeveelheid. De mate van afwijkingis geregeld in artikel 22 van deze algemenevoorwaarden.
 • 8.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op hetafleveringsdocument vermeld.
 • 8.4 Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen hetafleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur naontvangst daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt,wordt de op het afleveringsdocument vermeldehoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
 • 8.5 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor nietingrijpendedetails terzake van door ons te leverenzaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.
 • 8.6 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door onsopgegeven maten bij benadering. Indien de matendoor de wederpartij zijn verstrekt dragen wij hiervoorgeen enkele verantwoordelijkheid.
 • 8.7 Het door de wederpartij na het totstandkomen van deovereenkomst wijzigen van opgegeven maten brengtmet zich mee dat de eventueel daarmeesamenhangende kosten door ons in rekening kunnenworden gebracht bij de wederpartij.
ARTIKEL 9: Plaats en wijze van levering
 • 9.1 De overeengekomen levertijd begint te lopen op dedag waarop de schriftelijke orderbevestiginggedateerd is, dan wel (bij gebreke van eenschriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waaropde wederpartij ons voor het eerst schriftelijkaanspreekt op levering op een bepaalde datum. Delevertijd begint echter niet te lopen dan nadat dewederpartij ons alle voor de uitvoering van deovereenkomst benodigde gegevens, bescheiden,eventueel benodigde vergunningen en te behandelenmaterialen ter beschikking heeft gesteld.
 • 9.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steedsbij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet hetrecht de overeenkomst te ontbinden tenzij deoverschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisenvan redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langerkan worden gevergd de overeenkomst in stand telaten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeitdaaruit voor ons geen verplichting voort tot hetvergoeden van enige schade, door afnemer terzakegeleden.
 • 9.3 Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd inartikel 9.2, kan overgaan dienen wij bij niet tijdigelevering schriftelijk in gebreke te worden gesteld endient ons een termijn van minimaal 14 dagen teworden gegund om alsnog onze verplichtingen na tekomen.
 • 9.4 Plaats van levering is ons magazijn in de plaats vanonze (hoofd-)vestiging.
 • 9.5 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke leveringbeschouwd en behandeld met alle daaraan verbondenrechtsgevolgen.
 • 9.6 Indien afnemer ons vóór levering kenbaar maakt deartikelen op een andere dan op de overeengekomenplaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraanvoldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangdkan worden. Indien het door ons voldoen aan ditverzoek extra kosten met zich brengt is afnemergehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wijaan het verzoek van afnemer voldoen is het bepaaldein artikel 10 van deze voorwaarden vanovereenkomstige toepassing.
 • 9.7 Afnemer dient erop toe te zien dat eventueledouanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijkeautoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvande daarmee samenhangende extra kosten voorrekening van afnemer komen.
 •  
ARTIKEL 10: Vervoer
 • 10.1 Indien wij voor het vervoer van voor afnemerbestemde zaken zorgdragen geschiedt dit voorrekening en risico van afnemer op een door ons tebepalen wijze.
 • 10.2 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoervan artikelen naar onze afnemers niet met eigenvervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassingde Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-conditieszoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
 • 10.3 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn degoederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemerdient hiervoor zelf zorg te dragen.
 • 10.4 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de doorafnemer aangegeven plaats dan zullen de in verbanddaarmee te maken extra kosten voor rekening vanafnemer zijn.
 • 10.5 Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat deartikelen bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelenaldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samenmet ons zorg voor het lossen van de goederen. Blijftafnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoordoor ons te maken extra kosten voor zijn rekening.
ARTIKEL 11: Emballage en gebruikte verpakkingsmaterialen
 • 11.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is deemballage in de prijs van onze artikelen begrepen.Onder emballage wordt hier niet verstaan decommerciële verpakking. Wij berekenen voor deemballage geen statiegeld tenzij wij daartoe vanoverheidswege zijn verplicht, of zulks door onsuitdrukkelijk is vermeld.
 • 11.2 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogehetenEuropallets of op pallets die deel uitmaken van eenpalletpool, zullen wij deze pallets als emballage inrekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke,onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
 • 11.3 Indien wij door onze afnemer of van overheidswegeverplicht worden om bij aflevering van onze productenemballage of door ons geleverde en gebruikteverpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komende daarmee samenhangende kosten, daarondereventueel de kosten van vernietiging begrepen, voorrekening van afnemer.
 • 11.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, palletsen dergelijke, voorzover niet bestemd voor eenmaliggebruik, blijven ons eigendom. De afnemer blijftaansprakelijk voor de hem toegezonden emballage,ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Deafnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde legeretouremballage op kosten van de afnemer zo spoedigmogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijkanders is overeengekomen.
 • 11.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld)wordt door ons gecrediteerd nadat ditemballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn isteruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij onshet recht voor minder te crediteren dan het in rekeninggebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadigingwordt geen bedrag gecrediteerd en staat hetemballagemateriaal ter beschikking van afnemer,hetgeen wij hem zullen melden.
ARTIKEL 12: Opslag
 • 12.1 Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet doorons kunnen worden afgeleverd op het overeengekomentijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemeropslaan. De daaraan verbonden kosten komen voorrekening van afnemer.
 • 12.2 Wij kunnen met de wederpartij overeenkomen dat wijaan hem/haar verkochte of door hem/haar besteldeartikelen in ons magazijn opslaan. Uitgangspunt daarbijzal steeds zijn dat wij gerechtigd zijn de opgeslagenartikelen direct en volledig te factureren. Dewederpartij kan over deze artikelen op afroepbeschikken.
 • 12.3 Indien de wederpartij van deze mogelijkheid gebruikmaakt kan een afzonderlijke afroeporder-overeenkomstgesloten worden.
ARTIKEL 13: Eigendomsvoorbehoud
 • 13.1 Alle bij de afnemer aanwezige zaken afkomstig van onszijn, zolang de afnemer nog enige betalingsverplichtingjegens ons heeft, eigendom van ons, ofwel krachtenshet in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud,ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoede wederpartij nu reeds voor alsdan ten behoeve vanons een pandrecht vestigt.
 • 13.2 Alle door ons geleverde zaken, blijven eigendom vanons totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle metons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • 13.3 De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken opwelke wijze dan ook te vervreemden of te bezwarenalvorens betaling daarvan volledig heeftplaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijngebracht en daarmee hebben ingestemd. Komtafnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijsterstond en in zijn geheel opeisbaar.
 • 13.4 Afnemer is verplicht de inhoud van dezeeigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengenvan degene aan wie door hem, door ons geleverdezaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand wordengegeven.
 • 13.5 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om invoorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waaronze goederen zich bevinden teneinde onzeeigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
ARTIKEL 14: Reclames
 • 14.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zospoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken.Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan ofhet geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, teweten:of de juiste zaken zijn geleverd;of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteitovereenstemmen met hetgeen isovereengekomen;of de afgeleverde zaken voldoen aan dekwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan deeisen die gesteld mogen worden voor normaalgebruik en/of handelsdoeleinden.
 • 14.2 Reclames dienen, met inachtneming van het bepaaldein artikel 8.4, door afnemer binnen 8 dagen naontvangst van de zaken schriftelijk aangetekend metbericht van ontvangst aan ons kenbaar te wordengemaakt.
 • 14.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen doorafnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocumentkenbaar te worden gemaakt.
 • 14.4 Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief ofreçu geen opmerking is gemaakt met betrekking toteventuele beschadigde zaken, verpakking en/ofemballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper degeleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk indeugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 • 14.5 Het enkele feit dat een reclame wordt onderzochtimpliceert niet automatisch dat wij enigeaansprakelijkheid terzake erkennen.
 • 14.6 Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerigeen nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmedeeen opgave van verdere gegevens waaruit kan wordenafgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurdezaken identiek zijn.
 • 14.7 De zaken waarop de klachten betrekking hebbenmoeten ter bezichtiging en/of keuring voor onsbeschikbaar blijven in de toestand waarin deze zichbevonden op het tijdstip dat de gebreken werdengeconstateerd en mogen niet worden doorverkochttenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemminghebben gegeven. Indien het beschikbaar houden vande zaken onmogelijk is dient men middelsbeeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vastte leggen.
 • 14.8 Indien de klachten een deel van de geleverde zakenbetreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring vande gehele partij tenzij de geleverde partij in eendergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is tebeschouwen.
 • 14.9 Indien door de afnemer tijdig een schriftelijkgemotiveerde klacht is ingediend welke voldoet aanhetgeen in deze bepaling is opgenomen zullen wij degeleverde zaak/zaken voorzover mogelijk latenkeuren door een onderzoeksafdeling van hetNederlands Verpakkingscentrum te Gouda. Hetresultaat van deze keuring is voor beide partijenbindend.
 • 14.10 Indien een klacht ten aanzien van een geleverdezaak gerechtvaardigd is, zullen wij tot niet meergehouden zijn dan het voor onze rekening vervangenvan de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze vanons) het crediteren van de wederpartij voor eenbedrag gelijk aan de door de wederpartijverschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
 • 14.11 In geval van totale vervanging of vergoeding van zakenwordt rekening gehouden met het reeds verbruiktedeel daarvan.
 • 14.12 Afnemer zal het afgekeurde product aan onsretourneren na onze voorafgaande schriftelijketoestemming en onder door ons te bepalenvoorwaarden.
 • 14.13 Elke aanspraak van afnemer vervalt nadat hij/zij hetgekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt ofverwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk ingebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken ofverwerken, heeft laten bedrukken of snijden, dan welaan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemeraantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweestde reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar temaken.
 • 14.14 De reclametermijn op door ons verzonden facturenbedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn nietschriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt dezegeacht de onderliggende transactie met ons correctweer te geven.
 • 14.15 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemdetermijnen wordt afnemer geacht het geleverderespectievelijk de factuur te hebben goedgekeurdalsdan worden reclames niet meer door ons inbehandeling genomen.
 • 14.16 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en nietgehouden klachten over gebreken te accepteren en/ofte onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijnbetalingsverplichtingen danwel andere verplichtingenjegens ons is nagekomen en ook niet in het geval datafnemer en/of derden al dan niet op last van afnemer,zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming,enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverdezaken hebben aangebracht respectievelijk hebbenverricht.
 • 14.17 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht totopschorting van betalingsverplichtingen of anderejegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.
ARTIKEL 15: Betaling
 • 15.1 Zaken, afgehaald in onze showroom/aan ons magazijndienen contant te worden betaald tenzij met koperuitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 15.2 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting ofverrekening, ten kantore van ons of dooroverschrijving op de op de factuur aangegeven bank-of postrekening van ons.
 • 15.3 Wij zijn steeds gerechtigd bij uitvoering van deovereenkomst te besluiten goederen uitsluitend onderrembours te leveren, dan wel betaling vooraf teverlangen.
 • 15.4 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijnbetaalt, zal hij geacht worden van rechtswege inverzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatieof ingebrekestelling vereist is.
 • 15.5 Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijkehandelsrente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel6:119a en 6:120 tweede lid van het BurgerlijkWetboek, alsmede gerechtelijke enbuitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde denakoming, ontbinding en/of schadevergoeding tevorderen, voor rekening van de wederpartij zijn,behoudens voor zover wij door onherroepelijkerechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijngesteld.
 • 15.6 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geachtworden tenminste 15% van het nog verschuldigdebedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
 • 15.7 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen doorafnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft onshet recht nakoming of verdere nakoming van deovereenkomst onzerzijds op te schorten totdat doorafnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzerkeuze hebben wij ook het recht de overeenkomst teontbinden onverminderd ons recht opschadevergoeding in verband met de latere, dan wel deniet-uitvoering van de overeenkomst.
 • 15.8 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst tervoldoening van alle verschuldigde rente en kosten envervolgens van opeisbare facturen die het langstopenstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat devoldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 16: Overmacht
 • 16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaardenverstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waaropwij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wijniet in staat zijn onze verplichtingen na te komen,stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
 • 16.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van deovereenkomst opgeschort zolang als deovermachtstoestand het ons onmogelijk maakt deovereenkomst uit te voeren.
 • 16.3 Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd deovereenkomst te ontbinden zonder dat wij gehoudenzijn aan de wederpartij enige schade te vergoeden.
 • 16.4 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langerdan één maand duurt dan heeft de wederpartij hetrecht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echterzonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaaktop vergoeding van geleden schade.
ARTIKEL 17: Garantie
 • 17.1 Met inachtneming van de in deze algemenevoorwaarden genoemde beperkingen garanderen wijde deugdelijkheid van de door ons geleverde zakenmits al onze instructies met betrekking tot het gebruikvan deze zaken strikt zijn opgevolgd. Onder zaken alsbedoeld in dit artikel zijn mede te verstaanverpakkingsmachines en/of -apparaten.
 • 17.2 De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparatenvangt aan op de dag van aflevering van die zaken. Degarantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.
 • 17.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voorgebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor ofbinnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend ofoverwegend als een direct gevolg van verkeerdevervaardiging of verkeerde door ons gekozenbewerking dan wel als gevolg van door ons gebruikteondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolgis van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
 • 17.4 Voorrijdkosten en arbeidsloon (incl. reiskosten) vallenniet onder de garantie en worden door ons aanafnemer in rekening gebracht.
 • 17.5 Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel ofgedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen,materialen of constructies, door afnemer gekozen ofons verplicht opgelegd door enige derde, dan wel alsgevolg van een regeling van overheidswege.
 • 17.6 Wij garanderen de bruikbaarheid van door onsgeleverde zaken bij een (in de branche) normaalgebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentievervalt derhalve de garantie. De garantie vervalttevens indien de artikelen worden aangewend voor enigander doel dan waarvoor deze gebruikelijk wordengeleverd.
 • 17.7 Niet onder de garantie vallen gevolgen van specifiekeontwikkelingsrisico's van nieuw ontwikkelde zaken.
 • 17.8 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van garantie isdeze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen vande ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling vanhet voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerdebedrag, zulks ter vrije keuze van ons. De vervangingvan artikelen is beperkt tot herlevering exclusiefvrachtkosten. In geval van vervanging wordt eennieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt,welke garantie aanvangt op de dag van aflevering vande vervangende zaken.
 • 17.9 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:indien afnemer niet volledig dan wel niet tijdigvoldoet aan zijn verplichtingen uit dezeovereenkomst of uit enige andere overeenkomstmet ons;indien, in het geval dat wij niet de producent zijnvan de door ons geleverde artikelen, afnemer eengarantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzijrechtstreeks, hetzij via ons;
 • 17.10 In het geval wij niet de fabrikant zijn van door onsgeleverde zaken is onze aansprakelijkheid beperkt totde aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deleverancier van die zaken.
ARTIKEL 18: Uitsluitingen aansprakelijkheid
 • 18.1 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheidals volgt geregeld:voor gebreken in geleverde zaken geldtaansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 17 van deze voorwaarden;wij zijn enkel aansprakelijk indien schade isveroorzaakt door opzet of grove schuld van ons ofonze leidinggevende ondergeschikten;onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot hetbedrag van de onderhavige transactie;mocht echter naar eisen van redelijkheid enbillijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tothet vergoeden van het bedrag van de transactie tegering zijn in verhouding met de door afnemergeleden schade, dan is onze aansprakelijkheidbeperkt tot maximaal 125 % van het bedrag vande onderhavige transactie;gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzoverdeze een bedrag beloopt hoger dan hetgeenwaartoe wij, op grond van het bovenstaande,aansprakelijk zijn.
 • 18.2 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijkuitgesloten.
 • 18.3 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde vandeze overeenkomst ontstaan, door afnemer teverzekeren was, dan wel normaliter door afnemers indie branche verzekerd wordt, zullen wij nimmeraansprakelijk gehouden kunnen worden tot vergoedingvan de geleden schade.
 • 18.4 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuldonzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade enrente, die direct of indirect het gevolg zijn van:schending van octrooien, licenties, auteursrechtenof andere rechten van derden, als gevolg vangebruik van, door of vanwege afnemer aan onsverstrekte gegevens;nalatigheid van onze werknemers of van personendie door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van deovereenkomst;
 • 18.5 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen,beschrijvingen, software en alle overige informatie,door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voorzijn rekening en risico en zullen na gebruik, op eersteschriftelijk verzoek van afnemer eveneens voor zijnrekening en risico aan hem worden geretourneerd.
 • 18.6 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomstengesloten terzake van wettelijkeaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Wijhebben in die verzekeringen de risico's gedekt dienormaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomstenmet ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers nietvan de verplichting zichzelf ook adequaat en opdezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voorschade die het gevolg is of kan zijn van door onsgeleverde zaken en/of diensten.
 • 18.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor:a. een (verkeerde) montage door derden en/ofonjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking vandoor ons geleverde zaken;b. het niet verkrijgen van de benodigde vergunningendoor afnemer;c. het oplopen van verwondingen tijdens montage ofgebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van eendoor ons geleverd gebrekkige zaak;d. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van debenodigde voorzieningen;e. onvoldoende verankering.
ARTIKEL 19: Software
 • 19.1 Indien wij onze afnemer software leveren dan wel terbeschikking stellen, blijft het auteursrecht hierop vantoepassing. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming,c.q. de toestemming van onze leverancier is hetkopiëren van de programma's niet toegestaan.Afnemer vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle schade diemocht ontstaan c.q. alle aanspraken die tegen onsgeldend gemaakt mochten worden uit hoofde vanillegaal gebruik van software.
 • 19.2 Indien door ons geleverde software, zonder onzeuitdrukkelijke toestemming, wordt bewerkt en/ofuitgebreid vervalt automatisch iedere garantie.
 • 19.3 Het zonder onze toestemming openen van schakel- enbesturingskasten kan tot gevolg hebben dat de doorons geïnstalleerde software onbruikbaar wordt. Indienzulks het geval zal zijn vervalt automatisch iederegarantie.
ARTIKEL 20: Verpakking onder eigen naam
 • 20.1 Indien zulks wordt overeengekomen kunnen wij opverzoek verpakkingsmaterialen bedrukken volgens eenontwerp van afnemer.
 • 20.2 Indien afnemer zulks wenst en wij dit met de afnemerzijn overeengekomen kunnen wij aldus bedruktverpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in onsmagazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheidgebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijkeafroeporderovereenkomst gesloten worden.
 • 20.3 Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaalvolgens een ontwerp van afnemer zal wordenovergegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordelingaan afnemer worden voorgelegd. Na diensakkoordbevinding zullen wij op generlei wijzeaansprakelijk gehouden kunnen worden voor deuitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet inbelangrijke mate van de drukproef afwijkt.
 • 20.4 Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaalen/of kleur zijn de bepalingen van toepassingopgenomen in deze algemene voorwaarden.
 • 20.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voorkleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleurgelijk is aan het door afnemer aan ons overhandigdemonster, danwel het aan ons door afnemer kenbaargemaakte

Voor zowel bedrijven als particulier !

 

Powered by easyshopforyou.nl
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.